Arkiv

Posts Tagged ‘Gotland’

Tillbaka till Gotland

Ön

I accelererande tempo har en väldig massa människor det senaste året intresserat sig för Gotlands försvar. Med påstått nygamla insikter om behovet och med lämpliga beklaganden av tidigare misstag duggar nu förslag på satsningar av varierande styrka och smak. Den ende, verkar det som, som inte vill är ÖB, men han har nog sina randiga skäl och rutiga orsaker. Tyvärr verkar de föreslagna satsningarna göras med armbågen, komma försent och ger intrycket att bakom finns förhoppningen att då det är dags att genomföra det hela ska behovet vara överspelat.

Den föreslagna stridsgruppen verkar dessutom mera vara resultatet av politisk kohandel än sunt militärt tänkande. Med ett mekskyttekompani och ett initialt obemannat stridsvagnskompani utan vare sig luftvärn eller understöd kommer man inte långt i aktuell hotmiljö, särskilt inte som logistikfrågorna inte ens verkar påtänkta.

Om det är som jag tror, att vissa styrande inte insett att vi lever i en annan storstrategisk situation idag jämfört med vad som gällde under det kalla kriget, är detta ambivalenta intresse för Gotlands försvar och säkerhetspolitiska betydelse förståeligt. Om man, trots baltisk NATO-anslutning, rysk revanschism, kriget i Ukraina, annekteringen av Krim och diverse provocerande uttalanden och flygövningar, i tanken lever kvar i ett gammalt mind set är mycket förklarat.

Under det kalla kriget och i händelse av en konventionell militär konfrontation mellan NATO och WP var Gotland förhållandevis ointressant för de två huvudmotståndarna. Kontroll av Gotland hade ingen avgörande betydelse för utgången av kampen mellan WP och NATO. Om någon av parterna eventuellt skulle ha ett intresse var det i så fall WP snarare än NATO. Gotland var däremot av största intresse för Sverige och kunde bli av intresse för WP om, och jag skriver om, WP ansåg att kontroll av svenskt fastlandsterritorium skulle krävas för framgång i kriget mot huvudmotståndaren.
För Sverige innebar Gotland möjligheten till framskjuten basering av flyg- och sjöstridskrafter och ön gav fördelaktiga möjligheter för olika typer av sensorer. Vid ett WP-angrepp på Sverige (Mälardalen, Sydsverige) innebar naturligtvis kontroll av Gotland motsvarande fördelar för WP. Givet dåtidens räckvidder skulle baseringsmöjligheterna för flyg och framför allt helikoptrar kunna bli avgörande.

WP-kontroll av Gotland var alltså något som var oacceptabelt för Sverige med tanke på våra möjligheter att försvara nyckelområden på fastlandet och den insikten låg bakom det dåtida starka försvaret av ön.

Men nu lever vi inte i den storstrategiska situation som gällde då. Gotlands militära betydelse är inte längre en fråga för bara Sverige och WP och då i händelse av ett WP-angrepp på det svenska fastlandet. Nu är det baltiska staterna medlemmar av NATO, Ryssland har byggt Nord Stream och är dessutom i en avsevärt högre grad än tidigare beroende av Östersjön för sin utrikeshandel.
Och kanske viktigast, den hetaste militära konfrontationslinjen i den militärs spänning som återuppstått i Europa hittar vi inte längs den gamla centralfronten utan i Östersjön med Gotland i centrum.

Nu har vi en situation där Gotland vid en konflikt i området är av största intresse, inte bara för Sverige utan, i kanske ännu större utsträckning, även för NATO och Ryssland. Kontroll över ön skulle vara avgörande för att genomföra respektive förhindra ett NATO-ingripande mot rysk aggression riktad mot de baltiska staterna. Gotland har helt plötsligt hamnat mitt i spänningscentrum och kan vara nyckeln till framgång för både NATO och Ryssland. Detta är en helt annan situation än den under det kalla kriget då ön kan sägas varit något som endast berörde Sverige och WP och då vid ett WP-angrepp mot S och mellersta Sverige.

Om man inte insett, eller av skilda skäl inte vill inse, realiteterna utan lever kvar i kalla kriget-tänket vad gäller Gotland är, som jag skrev inledningsvis, mycket förklarat. Då var ju Gotland aktuellt endast vid en konflikt Sverige – WP. Tror man då på det av alltför många upprepade mantrat att det inte finns någon omedelbar risk för ett militärt angrepp på Sverige finns ju heller inget hot mot ön. Alla kan andas ut och det räcker med symboliska satsningar och munväder.

ÖB då, har inte han och hans stab insett de nya förutsättningarna? Det har han säkert. Han är nog fullt på det klara med att enda sättet att förhindra att ön vid en konflikt blir föremål för kapplöpning mellan NATO och Ryssland är en allsidig och väl avvägd svensk militär närvaro på ön. Han vet nog också, trots vad han sagt om motsatsen, att man måste vara på plats från början med tillräckligt starka stridskrafter. Kommer man tvåa kommer man inte dit. Men ÖB vet också att han har vad han har av stridskrafter, att han måste prioritera och att, krasst uttryckt, svensk överlevnad i dagens strategiska situation inte står och faller med Gotland.

Dessutom ägnar sig nog ÖB åt kvalificerad utpressning och gamesman ship.

Ett av flera tidigare inlägg om Gotland

Försvara Gotland, med vad om alls?

Krisen i Ukraina har satt fart på den svenska försvarsdebatten där helt plötsligt alla vill vara med. De flesta talar om höjda försvarsanslag och många om nya mål och uppgifter för FM, men få vill konkretisera sig i termer av anslagsnivåer, förbandtyper eller förmågor.

Gott så. Det är nog bäst att invänta försvarsberedningen och sen tänka till ytterligare några varv så att det inte blir ”fort men fel”.

En av de få sakerna som blivit konkret är GOTLAND. Alla vurmar helt plötsligt för ön. Gotland ska försvaras tycker alla, men på många olika sätt och med skiftande ambition. Herr Björklund vill återuppväcka P 18:s MekB, Carl Bildt vill försvara ön med ubåtar, någon vill dominera Östersjön med lv-skyddade sjörobotar på ön och bland politiker och tyckare i övrigt finns sedan allt däremellan
ÖB säger att visserligen ska hela Sverige försvaras men att binda kvalificerade förband på ön vore att även binda en arm på ryggen. Behåll handlingsfriheten och upprätthåll förmågan att skicka förband till ön vid behov menar ÖB och bland försvarsbloggarna hävdar cornucopia? att det är för farligt att försvara Gotland på Gotland och att vapenutvecklingen på rysk sida kommer att driva oss längre och längre västerut undan bekämpningshotet. Tyckarna är alltså många och argumenten ännu fler.

I allt detta saknar jag dock några i mitt tycke mycket tunga argument.

Signaleffekten. Utan att gå in på innehållet eller styrkan är det min bestämda uppfattning att en signifikant militär närvaro på Gotland kommer att krävas för att ge önskad signaleffekt.

Signalen till omvärlden att Sverige vill och kan försvara sig och att vi vill ta en aktiv del i den säkerhetspolitiska helheten kring Östersjön, signaleffekten till svenska folket att politikerna tar omvärldsläget på allvar och, inte minst viktigt, signaleffekten till gotlänningarna att ön är en viktig del av Sverige som inte kommer att säljas ut.
Detta behöver nödvändigtvis inte innebära ett återuppståndet utbildningsförband, över tiden roterande enheter från fastlandet löser uppgiften lika bra samtidigt som det sker en kunskapsspridning inom FM.

Stabilitet och säkerhet. Sverige har blivit en säkerhetskonsument i Östersjöregionen. En anpassad militär närvaro på ön skulle hjälpa till att vända detta samtidigt som det skulle bidra till stabiliteten i ett alltmer svårbedömt omvärldsläge.  

Stabilitet skapas av förband på plats, en normalbild som skapar förutsebarhet och säkerhet hos omgivningen. Att som ÖB föreslår tillföra förband till ön vid behov, är i ett osäkert läge eller då behovet blivit akut, tvärtom spänningshöjande, destabiliserande och något som det just därför förmodligen kommer att bli mycket svårt att få ett politiskt beslut för att genomföra.

Trovärdighet. Säkerhetspolitik bygger i mångt och mycket på trovärdighet. Har vi förmågan och viljan att göra det vi säger oss kunna och vilja göra? Är doktrinen och politiken trovärdig?

Vad gäller Gotland är det inte trovärdigt att vi i en krissituation ska tillföra förband till Gotland. Eskalationsrisken och beslutsvåndan har jag redan berört, till detta kommer den bistra militära sanningen. Är vi tvåa till Gotland kommer vi aldrig dit! Likaväl som en kanske liten, men rätt sammansatt, välövad och välutrustad svensk närvaro på ön kan avhålla andra från militära äventyrligheter eller hot, likaväl utgör någon annans styrka ,om än så liten, på ön ett oöverstigligt hinder för oss att ta oss dit.

Till sist en liten reflektion till ÖB:s tillförselresonemang. Om vi, vid behov tror oss om att kunna tillföra förband till ön, torde vi nog också vid behov kunna ta dem därifrån. Om det nu, som ÖB verkar göra gällande, är så enkelt som en ren transportteknisk fråga.  

Tänk först, tala sen men Gotland, ja! Uppdat 111915

11 februari 2013 2 kommentarer

FP går återigen ut och profilerar sig som det försvarsvänliga alternativet i motsats till allianskollegorna C  och M. KD hoppar på och håller med. Är man cyniskt lagd kan man naturligtvis se det som ett försök från små partier till röstfiske i grumligt moderatvatten, men det ligger nog en hel del genuin oro för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken bakom.

Jan Björklund gör dock den något ologiska tankeloopen att skapa en FP-arbetsgrupp som ska komma med ett förslag 2014, kanske som ett motargument mot den förväntade, M-styrda, försvarsberedningens utlåtanden, samtidigt som han redan nu talar sig varm för återinförandet av mobiliserade brigader. Han vet dessutom  hur många de ska vara och att en, om man får tro vad FP sa redan för några år sedan,  ska finnas på Gotland. Hade det inte varit bättre att invänta analysen och svaren på de grundläggande frågorna om  ”till vad” och ”varför” innan man börjar tala om brigader, fjärrluftvärn, Patriot och mobiliseringsförband?

Efter år av låsning på Långtbortistan och internationella insatser har nu försvaret av Riket åter kommit i ropet och fokus har äntligen flyttats från Afghanistan. Alla talar om en omprioritering men väldigt få om konkret mot vad. Att resurserna i dagsläget kanske räcker bara till Arlanda är en sak men även i det långa perspektivet saknas en klar nationell säkerhetspolitisk doktrin. Solidaritetstanken må var god men är i detta sammanhang naiv och inget att hänga upp en realistisk planering på och så länge NATO-medlemskap är en ickefråga för alla utom FP måste vi nog finna oss i att bestämma oss för vad vi vill och vad vi är beredda att betala för detta.

Ska vi ha ett försvar som är dimensionerat enbart för att bevaka vår territoriella integritet och våra gränser?
Ska det dessutom kunna agera vid incidenter med militära förtecken i vårt närområde?
Ska det vara så starkt och så utformat att det bidrar till den tidigare så omhuldade ”Nordiska balansen” som sen blev ”Den nordiska stabiliteten”?
Hur stark måste det vara och hur ska det vara organiserat för att det ska ge regeringen handlingsfrihet eller i vart fall råg i ryggen vid förhandlingar under press med starka grannar?

Dessa och flera andra frågor bör vara besvarade innan vi börjar tala om brigader här och där! Herr Björklund får ursäkta men jag tycker att hans utkast luktar gammalt invasionsförsvar i miniformat framsprunget ur ryggmärgen eller kanske den nostalgiska ryggsäcken. Analyser, spel och beredningar kanske visar att han har rätt, men tillåt mig tvivla och detta kanske främst med tanke på den ekonomi vi kan räkna med, eller snarare inte räkna, med i framtiden. Då är det kanske annat än brigader som ger bäst säkerhetspolitisk effekt.

Vad vi kan ha råd med och som kanske bäst gynnar oss relativt möjliga hotbilder längs en varierande hotskala, är förmodligen någorlunda starka flyg- och sjöstridskrafter och en allsidig och förhållandevis stark arménärvaro på Gotland. En välförsvarad ö med en mix av långräckviddiga vapensystem är förmodligen, givet ekonomin, det starkaste säkerhetspoltiska kortet vi kan skaffa oss i närområdet.
För fastlandsarmén torde nog pengarna inte räcka till mer än hemvärn, högvakt och en expeditionskår av bataljonsstorlek för försvar av Arlanda och för internationella insatser.

Men som sagt herrar och damer politiker, analysera först innan förslagsgrodorna hoppar för långt och g(l)öm för all del inte NATO…

Uppdatering 111915: Det är väl säkrast att påpeka att då jag skriver om ”någorlunda starka flyg- och sjöstridskrafter” förutsätter jag tillgången till robusta basorganisationer med adekvat skydd och uthållighet. Men pengarna har väl som vanligt tagit slut långt innan dess…

SvD 1
SvD 2

Hjälm på, backa 50…

Vintern 1969 genomfördes en stor arméövning i gränstrakterna mellan Medelpad och Hälsingland, närmare bestämt i trakterna av Hassela och Hjältanstorp. Övningen var stor och höll på länge, bl a genom förskjutna inrycknings- och tilltransporttider för de deltagande förbanden. Under övningen genomfördes ett antal spektakulära saker som bl a fullskaliga minerade förhuggningar, men den stora grejen var att den nya norrlandsorganisationen org 69 för första gången provades storskaligt.

Själv deltog jag som den minsta tänkbara kuggen i det stora maskineriet. Jag fullgjorde min värnrätt som PCS-elev och med den fantastiska graden av vpl/fu förde jag befälet över ett lite udda förband. Hela vår GU-bat skulle agera både styrka B och C åt de övade brigaderna och jag tilldelades befälet över tre bv 202 med strvtorn på taket och en skgrp i respektive bakvagn. Som sådan skulle jag uppträda som något slags spaningsförband och skapa allmän förvirring inom en given yta.

Det var självklart att, med tanke på ålder och utbståndpunkt, det var jag och mitt förband som var mest förvirrat!
Nåväl, jag försökte lösa min uppgift efter bästa (o)förmåga, något som resulterade i att jag orienterade fullständigt fel bland alla spår och skogsbilvägar och till slut, efter ett självständigt dygn,  inte hade en aning om ens på vilket kartblad jag var. Med drivm på upphällningen och utan något samband följde jag en större väg i förhoppningen att få se en vägskylt eller att möta någon att fråga.
Pang, då kom jag på ett större förband intill vägen, ett förband som enligt både märkning och brist på sådan tillhörde fi!! De var fullt upptagna med att utspisa med ringlande matköer och ingen bevakning. Vad gör en 20-årig PCS-furir med självständigt befäl över en pskplut bv 202? Man breddgrupperar naturligtvis och anfaller med knallande eldmarkeringsapparater på ärtrören och dånande ksp 58 genom det uppfällda passagerarfönstret.

Förvåningen blev stor då reaktionen hos fi var i stort sett obefintlig. Matköer lät sig inte störas och ingen sköt tillbaka. Däremot kom ett antal herrar med blågula band runt både mössor och armar sättande i galopp, vilt viftande och tjoande. Med tillbörlig respekt för överheten beordrade jag halt och klev ur för samverkan. Vad jag fick mig till livs kan sammanfattas med att ”gratulerar till ett väl genomfört anfall….inte enligt planerna….ligger inte inom ramen för övningens tänkta förlopp….halt, helt om och försvinn så att vi kan nollställa läget!!!” Något snopen var det bara att dra vidare, dock efter att vi i nåder fått drivm och anvisningar för att hitta hem. Senare fick jag reda på att mitt anfallsmål var en fördelningsstab med betjäningsförband som agerade högre chef åt både styrka A och B och som sådan inte var ett dugg intresserad av en sketen styrka C-pluton som kommit vilse.

Vart leder nu allt detta. Jo till Bosse Pällnäs, Wisemans och Gyllenhaals artikel i Newsmill om Gotland och öns brist på försvar. Jag och många med mig har tidigare tagit upp detta om Gotland som ett militärt vakum och om våra politikers till synes naiva och fullständigt verklighetsfrämmande syn på hur framtiden kan komma att gestalta sig. Kanske inte troligt, kanske inte ens långsökt sannolikt men ändå fullt möjligt och med helt oacceptabla konsekvenser.

Nu tror jag att jag vet hur det kunnat bli så här. Naturligtvis är man i Rosenbad och på Helgeandsholmen övertygade om att man bara behöver sätta på sig blågula band och i artiga noter ”Gratulera till en väl genomfört lst- och ll-operation. Den är dock inte enligt planerna och gynnar inte utvecklingens tänkta förlopp. Vänligen, backa tillbaka så att vi kan nollställa läget! Vi kommer naturligtvis att ersätta er för era övningsberoende kostnader…”

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:,

Gamla sanningar är just sanningar

17 februari 2012 3 kommentarer

Enligt arméinspektören har den återupptagna krigsplanläggningen med tillhörande fältövningar visat på ett antal brister. (…inom ramen för återupptäckta gamla sanningar….)
En brist som bör åtgärdas snarast är avsaknaden av militär ledning på plats på Gotland varför man föreslår återförandet av en fast stabs- och ledningsorganisation till ön.
Vid förhöjd beredskap bör denna stabsdel inledningsvis kunna leda tilltransporterade förbandsenheter som grupperas på Gotland enligt ainsp Grundevik.

Att i ett krisläge tilltransportera förband skulle kunna uppfattas som spänningshöjande, provocerande och utlösa en kapplöpning; dessutom vore det, om krisen verkligen är allvarlig, ett synnerligen riskfyllt företag.
Därför är det inte trovärdigt att bygga försvaret av Gotland på bara en stab och planer på att i ett krisläge tilltransportera förband till den i övrigt avmilitäriserade ön. (Förlåt Gotlands hemvärn!)
Med de förmågor som finns i närområdet och med de hotbildsscenarier som är möjliga, kommer vi att vara tvåa om vi inte är där från början och är vi tvåa kommer vi aldrig dit!
Ett trovärdigt försvar av Gotland kräver förband på plats, som avskräckning och för att säkerställa möjligheten att vid behov föra över förstärkningar.
Ingen har ännu vunnit eller avskräckt med enbart en stab…..

En stark och kall vind från norr….en Mistral

25 januari 2012 1 kommentar

Det första av två franskbyggda amfibieattackfartyg av Mistralklass som Ryssland beställt, kommer att kölsträckas i februari i år vid örlogsvarvet i St. Nazair för leverans 2014. Det andra  franskbygget ska levereras 2015 medan det är mera osäkert vad gäller tidsplanen för de två planerade ryskbyggda Mistralfartygen.
Att Ryssland i och med dessa fartyg skaffar sig en amfibisk expeditionär förmåga man aldrig tidigare haft, inte ens i skepnaden av SSSR, har oroat många, kanske framför allt Georgien och de baltiska staterna. Dessa har kännt hur Ryssland långsiktigt bygger upp fömågan att sätta verklig kraft bakom Putin- och Medvedev-doktrinerna där dessa fartyg, om de skulle operera i Svarta Havet respektive Östersjön verkligen skulle förstärka hotbilden mot dessa länder.

Nu avser Ryssland tydligen att utnyttja de första två av klassens fartyg i Norra respektive Stilla Havs-marinen. Detta stämmer väl med fartygens prestanda. De är ”blue water-fartyg” för maktprojektion på världshaven och inte några landstigningsfartyg för innanhav.

Att ett baseras i Norra marinen är särskilt intressant och ligger helt i linje med den ökade ryska satsningen på det subartiska området med det alltmer isfria Polarhavet och de naturresurser som blir mer och mer, både tillgängliga och efterfrågade.
Med en offensiv amfibisk förmåga, utöver den redan befintliga kustnära, kan Ryssland i den nära framtiden lägga militär kraft bakom förhandlingsorden i den redan pågående resurskampen med bl a Norge, Kanada och Danmark.

Det är bara att konstatera att det arktiska och subarktiska området blir mer och mer intressant efterhand som både avsmältning och global enerigibrist ökar. Det är inte bara Ryssland som stärker sin militära förmåga, både kvalitativt och kvantitativt, i området. Även Norge, Danmark och i viss mån Kanada satsar i området med bl a nya fartygstyper samtidigt som NATO förstärkt sin förmåga till radar- och annan övervakning av regionen.

För svensk del kan detta på en inte alltför lång sikt innebära att vi kläms mellan två av Rysslands uttalade intresseområden där man särskilt stärker sin militära förmåga, nämligen Östersjön och Barentsregionen/Polarområdet. Östersjöområdet med latenta konfliktrisker i form av bl a  robotsköldar, etniska konflikter i nya NATO-länder och Nord Stream; Barents-/Polarregionen med dess oklara gränsdragningar och kampen om naturresurserna.

Där andra satsar, har vi mitt i Östersjön ett avmilitäriserat Gotland medan vår förmåga till uppträdande i subarktisk miljö upprätthålls lokalt men där vår totala numerär med förmåga att uppträda och strida i denna miljö med tanke på ytor och möjliga  hot är fullständigt otillräcklig.

RIA
Mistral

BJÖRK och LUND, eldställning här, eld mellan (S) och (M).

FP och dess partiledare Jan Björklund fullföljer eller snarare repeterar utspelet om Sveriges försvarsförmåga och behovet av en ominriktning av Försvarsmakten mot den nationella förmågan snarare än mot Långtbortistan.
Det han skisserar har ventilerats, föreslagits och argumenterats för i olika tappningar, skärningar och avvägningar på i stort sett alla ”försvarsbloggar” de senaste åren så det är naturligtvis bara att lyfta på hatten och tacka då det nu, så här i valtider, även når den riktigt höga politiska nivån.
Vad han föreslår avseende avvägningar, satsningar och inriktningar kan diskuteras, något jag avstår från nu. Jag nöjer mig att ifrågasätta behovet av en mekaniserad brigad på Gotland. Att Gotland ska försvaras är självklart och att ön behöver till detta väl avvägda och lämpade förband är också självklart. Självklart är däremot inte att en MekB är bäst lämpad för detta.

Utspel av denna typ har tyvärr förmågan att självdö och att vara en engångsföreteelse i samband med något speciellt tillfälle. Förra gången FP gjorde detta utspel var i samband med Folk och Försvar i Sälen. Nu repriserar man alltså föreställningen i samband med konferensen Framtiden och det militära försvaret. Låt oss hoppas att FP och Jan Björklund har en större uthållighet denna gång och fortsätter att driva försvarsfrågan som en del av valrörelsen och att man verkligen orkar ta strid för den vid ett eventuellt fortsatt regeringsinnehav.

Det kommer att bli en kamp i motvind för det verkligt sanna ordet i denna fråga är det som Björklund avslutar intervjuledaren i dagens SvD med, nämligen: Jag lovar att ska man vinna val i Sverige bör man ägna sig åt andra saker än försvarspolitik.
Till detta kan jag bara tillägga: Tyvärr.

Den starkes rätt

04 februari 2010 1 kommentar

Att Ryssland dumpat mindre lämpliga produkter i Östersjön och dessutom i svensk ekonomisk zon är egentligen inte ägnat att förvåna. Den starke tar sig den rätt han behöver. Visserligen ska dumpningen ha skett precis i skarven mellan SSSR och det nya Ryssland men ändock innan det stora ryska statsförfallet kommit igång på allvar med åtföljande nedgång för bl.a. Östersjöflottan. Nu var det uppenbarligen fråga om att raskt och på enklaste och billigaste sätt utrymma och tömma baserna i Baltikum från sådant man inte ville, kunde eller behövde ta med sig.

Att svensk underrättelsetjänst hade vetskap om vad som skedde, att regering och andra myndigheter informerades men av olika skäl valde att inte agera får bli en fråga för historiker, ledarsidor och skadeglada motståndarpolitiker och lämnas härmed över till dem. Likadant med de eventuella framtida miljökonsekvenserna. Vad jag istället ägnar en tanke är vad det kan innebära för framtiden vad gäller ryskt agerande i andra frågor som rör Östersjön och svensk ekonomisk zon.

Om ett Ryssland på fallrepet under tidigt 1990-tal kunde ta sig dessa friheter med allt vad det kan tänkas innebära, vad kan då ett Ryssland på väg upp, militärt och politiskt, tycka sig ha rätt till? Den starke tar sig den rätt han behöver skrev jag i inledningen och relativt Sveriges förmågor att hävda sina intressen till havs är även en ännu inte fullt återuppbyggd rysk Östersjöflotta synnerligen stark.

Det som skedde på 90-talet visar med önskvärd tydlighet vad som kan tänkas ske då den starke ska hävda vad han anser vara sin rätt i anslutning till Nord Stream i något av alla de mer eller mindre sannolika scenarier som varit uppe till debatt kring rörledningen.
Vad gäller giftdumpningen valde de svenska myndigheterna att ligga lågt, kanske för att man inte ville störa den komplicerade processen kring Baltikums frigörelse och Rysslands omdaning eller för att man insåg att, då som nu, vi saknade resurser att reellt göra något.

Nord Stream är dock ingen smygdumpning i nattens mörker; ledningen kommer att ligga där och förr eller senare kommer det att uppstå diskussioner och problem kring jurisdiktion, ansvarsområden och rättigheter att agera inom svensk zon. Frågan är om även då den starke kommer att ta den rätt han behöver och vem som kommer att vara stark inom svenskt ansvarsområde.

SvD
SR

Dagny kom fram till Gotland, trots allt…

08 november 2009 1 kommentar

Försvarsmakten genomförde i slutet av oktober beredskapsövningen Dagny II. Eftersom övningen var förvarnad i god tid kan man ju undra vilken beredskap det var som övades, men oavsett detta blev det tydligen en nyttig övning för de hela 1 600 deltagarna….

Man upptäckte flera brister som måste åtgärdas, något som i och för sig inte är något märkligt. Man upptäcker alltid brister vid övningar. Intressant och inte lite skrämmande var vilka bristerna var och vilka förmågor och beredskapsåtgärder FM uppenbarligen totalt låtit förfalla då invasionsförsvaret skrotades.

IKFN, denna Bibel för alla, i en svunnen tid, beredskapsplutonchefer, VB vid fo- och milostaber, fartygschefer och piloter, har uppenbarligen helt fallit i glömska till förmån för diverse internationella ROE.
Att IKFN är vår alldeles egen ROE för våra alldeles egna behov här hemma i Sverige och något som det ställdes krav på kunskap om, blev tydligen en aha-upplevelse; inte bara för de direkt drabbade utan även för höga vederbörande.

En annan och kanske mera skrämmande aha-upplevelse var upptäckten att det saknades beredskapsavtal med civila transportörer för att snabbt och med automatik kunna få över förband och materiel till Gotland.
Borta är uppenbarligen all planering och alla förberedelser liknande GUTEN och symptomatiskt är uttalandet från FMLOG om att det nu gäller att ta vara på de kunskaper som finns kvar i organisationen innan de som besitter den hinner gå i pension.

Att man valde Gotland som övningsobjekt var i och för sig bra; problemet är bara att kommer man tvåa till ön kommer man aldrig dit!
Inte ens då invasionsförsvaret var som starkast hade vi förmågan att återta ett redan ockuperad Gotland. Skulle ön försvaras gällde det att vara där först med tillräckligt starka förband och att ha en god och välövad förmåga att förstärka dessa.
Med en initialt oförsvarad ö, förlåt Gotlands hemvärn, hjälper inga beredskapsavtal med Gotlands- eller flygbolag i världen. Inga fjorton stridsvagnar i förråd torde heller inte göra särskilt stor nytta utan personal och ett organiserat förband på plats.

Hela Sverige ska försvaras och vi ska ha förmågan att snabbt kunna sätta in våra fåtaliga insatsförband varhelst de behövs. Det är en sund princip givet gällande förutsättningar.
Vad gäller Gotland finns dock ett litet men nog så viktigt memento: Där måste man vara från början annars kommer man inte dit, åtminstone inte vi. Inte med de resurser och förmågor vi har, har haft eller kommer att få.

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , ,

Att välja bort verkligheten är att göra det alltför enkelt!

06 november 2009 26 kommentarer

Så har då det väntade beslutet kommit, Sverige säger ja till Nord Stream. Vad jag tycker om projektet och dess säkerhetspolitiska implikationer framgår tydligt av flera tidigare inlägg; i dag är frågan mera om jag ska skratta eller gråta efter att ha läst och hört miljöminister Carlgrens argumentation och bevekelsegrunder för beslutet.
Här har vi fått möjlighet att beskåda en uppvisning i den högre politiska skolan i konsten att sila mygg och svälja kameler samtidigt som man stoppar huvudet maximalt djupt i den politiska sanden.
Genom att göra beslutet till en ren miljöfråga kommer regeringen inte bara undan risken av en oönskad konfrontation med både Ryssland och tunga EU-stater, man slipper också att dra nationella försvarspolitiska konsekvenser som skulle förorsaka kostnader alternativt omprioriteringar bort från Långtbortistan.

Om ministern är rätt citerad är det skrämmande på det sätt regeringen väljer att blunda för realiteterna i vårt närområde.
Man har, enligt Carlgren, inte fört några säkerhetspolitiska resonemang; nej man ser inga problem med en ökad rysk militär närvaro i Östersjön; ja, Sverige har tillräckliga ekonomiska resurser för övervakningen och nej, några ytterligare anslag för detta ändamål är inte aktuella.

Jag tror inte att denna blindhet främst är motiverad av rädsla för utrikespolitiska konsekvenser i Östersjöområdet. Nej, den är snarare motiverad av inrikespolitisk röstmaximeringssträvan och av Långtbortistandoktrinen. Hade man tagit en tillräcklig säkerhetspolitisk hänsyn hade man tvingats till kostsamma åtgärder på försvarssidan som reducerat möjligheterna till populära röstköpsåtgärder. Man hade även kanske tvingats minska Sveriges internationella åtaganden och därigenom riskerat att hamna utanför samvaron med de stora.

Att man överhuvud taget inte tänkt en tanke på folken i Ukraina och Vitryssland eller andra delar av Rysslands ”nära utland” är uppenbart. Då ledningen väl kommit på plats och gasen strömmar, är det fritt fram för Ryssland att hota med gaskranen mot både Minsk och Kiev utan att det kommer att påverka vare sig Berlin- eller Parisborna.

Att lyfta blicken och inse att gasledningen inte enbart är en fråga om rysk ekonomi och energiförsörjning till väst- och centraleuropa verkar inte ha varit aktuellt.
Att inse att ledningen dessutom är en del av ett storpolitiskt maktspel om regioner, inflytande och traditionella makt- och intressesfärer hade varit för svårt och stört den inrikespolitiska ankdammen.

Den enda som förmodligen är glad är Mona Sahlin. Nu försvann denna heta potatis från en eventuell rödgrön regering och deras protester nu är nog mera en formsak.

SvD
SvD
DN
DN