Arkiv

Posts Tagged ‘76. lldiv’

Lägger man rök eller är byråkratin seg?

16 september 2009 5 kommentarer

Man kan fråga sig vad som är Maskirovka, vad som är faktiska planer, vad som är politiska försöksballonger och vad som är enskilda individers tyckande vad gäller utvecklingen av de ryska stridskrafterna.
Från politiskt håll har flaggats för och delvis beslutats om, både omstruktureringar och reduceringar och sk. debattinlägg från både privat och officiellt håll förekommer tid som oftast i de ryska nättidningarna som entydigt pekar mot en vilja att gå mot en mindre men välövad numerär med högre beredskap och modern materiel och bestående av en stor andel yrkessoldater.
Omstruktureringen till brigadförband och en ny ledningsstruktur verkar att ha accepterats och är på väg att genomföras, men i övrigt stretar det åt olika håll.

Tidigare beslut av den högsta politiska ledningen om reduceringar och avveckling av förband har inte genomförts, inkallelser till vpltjg fortsätter enligt tidigare, övningar, (nu bl a ZAPAD) genomförs i vad som synes vara den gamla ledningsstrukturen och med vad vi uppfattar som ett antikverat defactoscenario.
Ena dagen sägs NATO utgöra dimensionerande hot för att nästa dag inte utgöra något hot alls; allt beroende på vem som uttalar sig och i vilket sammanhang.
För den konspiratoriskt lagde är detta naturligtvis fråga om skenåtgärder och rökläggning, allt för att dölja vadom det verkligen är fråga, nämligen att mer eller mindre återuppbygga sovjetarmén eller åtminstone skapa en offensivt slagkraftig krigsmakt, både kvantitativt och kvalitativt.
För den välvillige är det snarare fråga om motstånd i den högsta militärledningen, om byråkratiska och administrativa förseningar i genomförandet där lagda planer fullföljs intill dess nya, beslutade, fastställda och kommunicerade finns ute i organisationen.
(På detta kan Sverige utgöra ett bra exempel. Här utbildades vpl till brigader där det fanns politiska beslut om nedläggning samtidigt som materielen omsattes och förbanden omorganiserades till ny struktur bara därför att värnplikts-, materiel- och omorgplaner inte hunnit anpassas till vad som beslutats och alltså fortfarande gällde…).

Allt utmynnar, för dem som bara har tillgång till OSI, i en genuin osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen vad gäller de ryska stridskrafterna.
Kortsiktigt kan vi däremot konstatera att övningsverksamheten hålls på en fortsatt hög nivå med en allt större komplexitet i genomförandet, att man fortsätter satsningen på att utveckla luftlandsättningsförbanden och att man uppenbarligen snabbt försöker återskapa en reell amfibisk förmåga, även i Östersjön.

För Sveriges del, med nuvarande och planerad Försvarsmakt, är frågan om Rysslands armé ska bestå av 10 milj man med 20 000 strv eller 1 milj man med 2000 strv ganska ointressant. Med våra nuvarande resurser och beredskap, utgör förmodligen 76. GLLDIV och MIB Kaliningrad mer än vad som skulle behövas för att ställa den förväntade solidariska hjälpen inför fullbordat faktum.